Opslagplaatsen waren bekend

PZC
Vrijdag 29 januari 2010

Opslagplaatsen waren bekend

Politie, justitie en de gemeente Terneuzen waren zo goed als zeker in 2005 al op de hoogte van opslagplaatsen waaruit de Terneuzense coffeeshop Checkpoint werden bevoorraad.

Pas anderhalf jaar later werd besloten tot de eerste inval.

Juridisch beleidsmedewerker Marc Haartsen sprak eind 2005 namens de gemeente Terneuzen met Meddie Willemsen van Checkpoint. Daarbij ging het over het probleem dat de eigenaar van de coffeeshop zag met het vervoer van de voorraad tussen opslagplek en de shop. Willemsen wilde gaan werken met een grotere dagvoorraad dan de toegestane 500 gram. Wáár die opslagplaatsen (zogeheten stashes) waren, was volgens Haartsen geen onderwerp van de discussie, heeft Haartsen verklaard tegenover de rechter-commissaris. "We hebben daar niet naar gevraagd, want we stelden ons op het standpunt dat de gemeente alleen over de voordeur ging."

Het verzoek van Willemsen is neergelegd in het driehoeksoverleg met justitie en politie, in bijzijn van officier van justitie Rutger Jeuken. Het standpunt van de driehoek was volgens Haartsen duidelijk: de achterdeurproblematiek was niet bespreekbaar. Later, in de zomer van 2006 heeft het Openbaar Ministerie het in de driehoek gehad over de verwevendheid van de 'boven- en onderwereld'. Gewezen is op het gevaar voor de integriteit van het openbaar bestuur. In de driehoek is toen afgesproken, aldus Haartsen, dat deze zorg niet zou worden genotuleerd. Bij dat overleg waren aanwezig: plaatsvangend hoofdofficier van justitie Jo Valente, burgemeester Jan Lonink en districtschef van de politie Jan Dalebout. In de verhoren haalt de rechter-commissaris herhaaldelijk een andere politieman aan die met Lonink zou hebben gesproken over 'het aanhouden van voorraden cannabis door Checkpoint'. De burgemeester houdt echter resoluut staande tot de inval van juni 2007 niet te hebben geweten waar de opslagplaatsen waren. "Als dat zo zou zijn, had ik dat in de driehoek bekend gemaakt."

Jeuken heeft tegenover de rechter-commissaris verklaard dat er geen concrete aanwijzingen waren waar de handelsvoorraden lagen. Anders had hij opgetreden, meldt eveneens de officier van justitie kordaat, maar 'daar lag volgens hem toen ook de focus niet op' mede als gevolg van een 'capaciteitsvraagstuk bij de politie'.

Het dossier bevat evenwel dagrapporten van de politie en de criminele inlichtingeneenheid (CIE). Daaruit valt af te leiden dat de autoriteiten ruim een jaar voor de eerste inval al aanwijzingen hadden over opslagplaatsen voor bevoorrading van Checkpoint.

Lonink voelt zich door de verhalen die nu naar buiten komen 'zeer ten onrechte' in zijn integriteit aangetast. Hij voert onder meer aan dat in de (ondertekende) getuigenverklaring van zijn juridisch medewerker Haartsen passages door elkaar zouden zijn gehaald en is herroepen voor een tweede versie. Ook benadrukt Lonink dat niet hij maar justitie de politie aanstuurt en zowel aan hem als aan Dalebout geen verslag is gedaan van opslagplaatsen.

-----

Burgemeester Lonink ontkent voorkennis opslag

TERNEUZEN - Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen distantieert zich van de suggestie dat hij zou hebben geweten van voorraadplaatsen van Checkpoint.

De vertrouwelijke getuigenverhoren van justitie die de PZC in handen heeft, zijn volgens hem incompleet en schetsen een eenzijdig beeld van de gang van zaken vóór de twee invallen in Checkpoint. Hij zegt de indruk te hebben dat oud-politiechef en CDA-fractievoorzitter Henk Siersema 'zijn straatje probeert schoon te vegen'.

----

'De groei impliceerde teelt en inkoop via een criminele organisatie'

Burgemeester Jan Lonink: "Er is bij de eerste inval 4 kilo en bij de tweede 5,5 kilo teveel voorraad gevonden in het shopgedeelte.
Wij zijn overtuigd van ons gelijk, maar er is een interpretatieverschil over welke ruimtes wel en niet bij de shop horen. Ook op het gebied van belastingen was Checkpoint een prima bedrijf. In 2006 kwam er een ommekeer. De groei impliceerde dat de inkoop en teelt mogelijk via een criminele organisatie zou verlopen. Ook de districtschef van de politie, Jan Dalebout, vroeg zich af of er sprake zou zijn van een door aanbod gestuurd systeem om afzet te hebben. Wat overigens niet zegt dat Checkpoint een criminele organisatie is."

Oud-zaakwaarnemer André van Himme (in een eerdere reactie): "Ik had destijds overleg met onder meer de gemeentepolitie, waarin van de zijde van de politie werd gesteld dat zij ook wel wisten dat er via de achterdeur meer aanvoer was dan de halve kilo, die Checkpoint in voorraad mocht hebben op de werkvloer. Maar men vond het een beetje flauw om aan de achterdeur te gaan posten als je de voordeur gedoogt."

CDA-fractievoorzitter en oudpolitiechef Henk Siersema

"Met twee coffeeshops in een stadje als Terneuzen kun je dat snel in beeld brengen, anders dan in Amsterdam, waar burgemeester Cohen wordt geconfronteerd met enkele honderden shops. Tja, en als hij wist dat er overal voorraad was opgeslagen, had hij er aandacht voor moeten vragen in de driehoek. Dan had hij justitie moeten verzoeken tegen de uitwassen op te treden, want het nam allemaal disproportionele vormen aan. Dan richt je je dus niet op verkeerscontroles, maar treed je echt handelend op. Maar in mijn Schengentijd gaf justitie geen prioriteit aan de aanvoerroutes, want daarmee zou het met haar eigen beleid in de knoop raken. En tja, als je baas zegt dat er geen prioriteit aan moet worden gegeven, dan doe je het niet."

Hans van As, huidig bedrijfsleider van Miami: "Puur juridisch sta je in het gelijk als er in de shop niet meer dan 500 gram wordt gevonden. Dan komt de gedoogvergunning niet in gevaar. Wat er in de lift of het kantoor ligt is een ander verhaal."
_______________________________________________
Drugsbeleid mailing list
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
https://lists.tni.org/mailman/listinfo/drugsbeleid