STICHTING DRUGSBELEID 22 oktober 2009

STICHTING DRUGSBELEID
De Stichting Drugsbeleid (opgericht 1996) zet zich in voor een drugsbeleid met minder gezondheidsrisico’s en minder criminaliteit. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke deskundigen en politici. In de Raad van Advies hebben oud-bewindslieden en prominente personen uit medische en juridische kring zitting.
website:                 www.drugsbeleid.nl         
e-mailadres:          Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
 
mr Raimond Dufour, voorzitter
adres:                   Groot Heiligland 67,  2011 EP  Haarlem  
tel/fax.                  023-5310133
email:                   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


 
22 oktober 2009

Aan: de voorzitter van de werkgroep 15 (Brede heroverwegingen): Veiligheid en terrorisme,
prof. dr. J.A. Vijlbrief (Ministerie van EZ)

Onderwerp: drugsbeleid

Geachte heer Vijlbrief,

Gefeliciteerd met uw benoeming tot voorzitter van de werkgroep 15 (Brede heroverwegingen): Veiligheid en terrorisme. Een boeiende opdracht!
In de Tweede Kamer heeft de regering gezegd dat voor de werkzaamheden van de werkgroepen
geen taboes gelden.

Graag leggen wij u hierbij een onderwerp voor waarop grote besparingen voor zowel overheid als burgerij mogelijk zijn: regulering van drugs.
Onder regulering verstaan wij het toestaan van productie, verkoop en consumptie van drugs onder regels, die gericht zijn op een zo gering en veilig mogelijk gebruik en zo min mogelijk schade voor de samenleving.               
Drugsregulering biedt royaal uitzicht op besparingen van 20% of meer.  En op baanbrekende veiligheidswinst.

Wij zijn ons er van bewust dat het hier om een formidabel taboe gaat. Al te lang echter heeft de angst voor drugs een verstandig beleid in de weg gestaan.

Angst onterecht.
Zoals U wellicht bekend is veroorzaakt het drugsverbod kolossale schade. Rond de helft van de totale criminaliteit in ons land is direct of indirect het gevolg!
Kan het niet anders en beter? Jazeker: het 30-jarige experiment van de coffeeshop wijst de weg. Het heeft immers bewezen dat de angst voor regulering van drugs niet terecht is.Huidige kosten: Prof. Rigter (Erasmus-universiteit) berekende de kosten van rechtshandhaving van het drugsverbod door de overheid over 2003 op €  1,6 miljard (1). Dat cijfer is aan de zeer voorzichtige kant. Het bevat nog niet de indirecte kosten veroorzaakt door het drugsverbod als “criminogene multiplier”.
Daarbovenop komen de kosten voor burgers en bedrijven.
Het WODC berekende de totale kosten van de criminaliteit in ons land over 2006 op € 31,5 miljard (2). Als de helft daarvan op conto komt van de misdaad die het drugsverbod veroorzaakt kost het drugsverbod aan elke Nederlander € 924 per jaar.

Besparingen.
Een schrander beleid van regulering leidt tot het geheel of grotendeels verdwijnen van de zwarte binnenlandse markt. De kosten van handhaving door de overheid beperken zich dan tot het houden van toezicht op de legale markt, en bestrijding van het restant zwarte markt, export en doorvoer.

Er ontstaat een uiterst substantiële en structurele verlichting voor politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht en gevangeniswezen.
De vrijkomende capaciteit kan op 2 manieren worden aangewend: voor lastenverlichting voor de overheid, of voor extra bestrijding van de resterende criminaliteit. In het laatste geval komt er dus extra lastenverlichting voor burgers en bedrijven, bovenop die welke sowieso al ontstaat door het grotendeels wegvallen van de drugscriminaliteit.

Daarnaast krijgt de overheid inkomsten uit belastingheffing op de productie en verkoop. Die zijn eveneens structureel en bedragen enkele honderden miljoenen per jaar.  

Regulering van alle drugs komt de volksgezondheid en veiligheid ten goede, en betekent een lastenverlichting van miljarden voor overheid en samenleving. Regulering zal bij uitstek “zicht geven op financieel verantwoorde mogelijkheden om (…) beleid beter af te stemmen op problemen in de samenleving”(Troonrede).

Ter informatie sluit ik onze visie dd 7 september j.l. bij op de 3 recente drugsrapporten: het Rivm-rapport “Ranking van drugs”, de evaluatie van Wodc / Trimbos, en het rapport van de Commissie-van de Donk.
Inmiddels heeft de regering haar reactie op de 3 rapporten gegeven. Deze komt er op neer dat er een voorzichtige proef mag komen met een grotere voorraad bij coffeeshops. Verder blijft alles ongeveer bij het oude!

Alle reden om het thema “drugsregulering” toe te voegen aan de taakopdracht van uw werkgroep.
Graag vernemen wij of u daartoe bereid bent. Onze stichting is gaarne beschikbaar om mee te denken.


Hoogachtend,
mr R. Dufour - voorzitter van de Stichting Drugsbeleid